Rodzaje leasingu

Doradca ds. leasingu Zielona Góra, w ramach wykonywanego przez siebie zawodu związany jest z różnorodną działalnością zależną od tego, w jakiej firmie pracuje i jaki jest profil działalności tego przedsiębiorstwa. Tak jak rodzajów leasingów jest wiele, tak i doradca ds. leasingu może zajmować się różnym typem działalności.

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się leasing bezpośredni leasing pośredni. W przypadku tego pierwszego producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem, natomiast ten drugi oznacza transakcję, w której uczestniczą więcej niż dwie strony – zazwyczaj między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe zatrudniające doradcę.

Oprócz przedstawionego powyżej podziału istnieje również jeszcze jeden podział leasingu na następujące elementy:

LEASING OPERACYJNY czyli inaczej usługowy, polega na czasowym przekazaniu w użytkowaniu dobra inwestycyjnego. Czas trwania umowy jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).

LEASING FINANSOWY (kapitałowy) związany jest z oddawaniem rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

LEASING ZWROTNY występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

LEASING KONSUMENCKI (prywatny) przeznaczony jest dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało znany na rynku polskim i stanowi zaledwie 2% rynku w Polsce.

Zostaw komentarz

Twój adrs email nie będziepublikowany.